dnes je 24.7.2024

Čo zahŕňa proces vzdelávania?

Vzdelávanie - ChatGPT je pre všetkých, ktorí chcú zvýšiť úroveň využívania ChatGPT, ale aj pre začiatočníkov.

Ako pracovať so Vzdelávaním - ChatGPT?

1. Overte si Vašu pripravenosť na prácu s ChatGPT.

2. Následne si môžete problematiku preštudovať:

  • na základe jednotlivých lekcií,
  • pomocou výkladových článkov,
  • môžete si k danej téme pozrieť videosemináre.

Vzdelávanie - ChatGPT vám prináša všetky študijné materiály potrebné pre zvýšenie efektívnosti pri práci s týmto chatbotom.

Chcete získať certifikát? Podmienkou získania certifikátu je úspešné absolvovanie záverečného testu. Ako úspešný je vyhodnotený test, kde je 100 % správnych odpovedí. Tiež platí, že vždy len jedna odpoveď je správna. 

Prajeme Vám veľa úspechov pri riešení záverečného testu a vzdelávaní, ktoré Vám uľahčí interakciu s ChatGPT

Vyskúšajte si CHatGPT
Obsah vzdelávania

Autori odborných informácií
Ing. Peter Belička
Ing. Peter Belička

absolvoval Obchodnú fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobil niekoľko rokov ako odborný lektor IT kurzov, a od roku 2020 je majiteľom spoločnosti EduBeliso, ktorá sa zameriava na široký okruh vzdelávacích IT kurzov.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.
Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila aj ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa počas svojej aplikačnej praxe okrem iného venovala aj otázke informačných a komunikačných technológií.

Ivan Sekaj
Ivan Sekaj

Ivan Sekaj sa narodil v Bratislave. Po absolvovaní štúdia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes: FEI STU) pracoval 6 rokov v oblasti automatizácie potravinárskeho priemyslu. Potom sa vrátil na svoju materskú fakultu, kde pôsobil ako asistent, docent a od roku 2017 ako profesor na Ústave robotiky a kybernetiky a aktuálne ako vedúci Oddelenia umelej inteligencie na tomto ústave. Výskumne aj pedagogicky sa venuje implementácii metód umelej inteligencie do riadenia a do robotiky. Prioritne sa venuje bio-inšpirovaným algoritmom, evolučným algoritmom a strojovému učeniu. Je autorom alebo spoluautorom 4 monografií, mnohých vedeckých článkov z uvedených vedných oblastí a tiež jednej populárno-vedeckej knihy, ktorá je venovaná problematike umelej inteligencie a jej vzťahu k ľudskej spoločnosti.

Ivan Sekaj
Veronika Bošková

Veronika Bošková sa celý svoj profesný život pohybuje v marketingu, či už na klientskej alebo agentúrnej strane. Je aktuálne jediným certifikovaným Brand Architektom na Slovensku a posledný rok sa intenzívne venuje téme praktického využitia AI v marketingu na zjednodušenie procesov a optimalizáciu marketingových budgetov. 

Ivan Sekaj
JUDr. Jakub Pavčík

Spoluzakladateľ a konateľ spoločnosti osobnyudaj.sk, s.r.o. V súčasnosti pôsobí aj ako zodpovedná osoba (Data protection officer) pre viacerých prevádzkovateľov nielen z verejného, ale aj súkromného sektora a tiež zastáva funkciu viceprezidenta Národnej asociácie na ochranu osobných údajov. Rovnako, v rámci svojej práce, pomáha prevádzkovateľom dosahovať súlad s požiadavkami nariadenia GDPR a zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Obsah vzdelávania
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...